| Audubon's | Myrtle. |


Front | Side | BackWinter Front | Winter Side | Winter BackFemales | JuvenilesClose-upsActionAct.2 |   
  

  

Yellow-rumped Warbler
 Setophaga coronata

 Valley west of
 Cedar City, Utah
 12 Oct 2018
 
 by Jim Bruce
  Jim Bruce
  

 

 Yellow-rumped Warbler
 Setophaga coronata

 Juvenile
 Valley west of
 Cedar City, Utah
 12 Oct 2018

 by Jim Bruce
  Jim Bruce

  

 

 Yellow-rumped Warbler
 Setophaga coronata

 Juvenile
 Valley west of
 Cedar City, Utah
 12 Oct 2018

 by Jim Bruce
  Jim Bruce

  

 

 Yellow-rumped Warbler
 Setophaga coronata

 Juvenile
 Valley west of
 Cedar City, Utah
 12 Oct 2018

 by Jim Bruce
  Jim Bruce

  

 Yellow-rumped Warbler
 Setophaga coronata

 Juvenile
 Star Meadow
 Montana
 10 Aug 2010

 by Marlene Foard
  Marlene Foard