| Front | Side | Juveniles | White-phase | W-phase Action | Flying | Feeding | Feeding-2 | Action | Action 2 | Action 3 |  
  

  
   Reddish Egret
   Egretta rufescens
 Pinellas County, Florida
 5 Apr 2009
  
 by Mia McPherson
 İMia McPherson
  

 Reddish Egret
 Egretta rufescens

 Pinellas County
 Florida
 27 Jan 2009

 by Mia McPherson
 İMia McPherson

  

 Reddish Egret
 Egretta rufescens

 Pinellas County
 Florida
 17 Oct 2008

 by Mia McPherson
 İMia McPherson

  

 Reddish Egret
 Egretta rufescens

 Pinellas County
 Florida
 17 Oct 2008

 by Mia McPherson
 İMia McPherson